دسته: گیربکس سایکلو

  • گیربکس سایکلو چیست؟

    گیربکس سایکلو چیست؟

    گیربکس سایکلو چیست؟ موتور گیربکس سایکلو سومیتومو در 34 سایز مختلف و با نیروی غلتشی عمل کرده واین عمر باعث می شود تا نیروی برشی در قطعات از بین برود.گیربکس های سایکلو در مقایسه با گیربکس های دیگر به دلیل توزیع یکسان بار و تحمل شوک بارهای شدید توسط اجزای انتقال قدرت برتری دارند.الکتروگیربکس سایکلو […]